Algemene voorwaarden

Indien u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

A Inschrijving en betalingsvoorwaarden cursussen, privélessen en losse lessen.
1. Inschrijving voor een cursus bij Teamwork & Dogsclusive kan middels het contactformulier op de website, via de mail of telefonisch.
2. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling. Wij geven geen losse groepslessen, behalve voor de ringtraining.
3. Cursist dient W.A. verzekerd te zijn met een dekking voor huisdieren.
4. De betaling van het lesgeld dient te worden voldaan middels de via de email toegezonden factuur uiterlijk tot 1 week na aanvang cursus of contant op de 1e lesdag. De eerste les is tevens een proefles en alleen dan kunt u besluiten om van de cursus af te zien, u hoeft dan alleen deze les te betalen à € 20,00. Daarna is deelname definitief.
5. Bij aanvang van de 1e les dient cursist het entingbewijs van de hond te tonen, met de daarin opgenomen de volgens de Nederlandse regels geldige entingen, titerbewijs is ook geldend.
6. Wisseling van cursusdag is uitsluitend in overleg mogelijk.
7. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
8. De betaling van het cursusgeld dient te worden voldaan via de factuur binnen 5 dagen na aanmelding voor de cursus. 

B  Annulering cursussen, privélessen en losse lessen.
1. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus, alleen bij afmelding na de gevolgde proefles hoeft u het cursusgeld niet te betalen ( op de gevolgde proefles en algemene kosten  na.) Helaas wordt er geen restitutie van het lesgeld gegeven  bij annuleren, dit in verband met het vrijwaren van een plek voor u in de groep en de algemene kosten. 
2. Annulering van een cursus kan uitsluitend per email plaatsvinden. 
3. Bij tussentijds stoppen met de cursus worden de betaalde lessen niet gerestitueerd en blijft verplichting tot betaling van de nota bestaan. Tenzij er bijzondere omstandigheden zij waardoor men de cursus niet kan vervolgen, dit ter beoordeling van Teamwork en/ of Dogsclusive.
4. Indien door ziekte of overmacht van de cursist of diens hond er voortijdig met de cursus moet worden gestopt, kan na overleg met de instructeur, samen worden gekeken naar een mogelijkheid om de cursus op een nader te bepalen tijdstip te vervolgen. 
5. Een openstaand tegoed kan in overleg ingewisseld worden voor een privéles of privéconsult.
6. Het niet volgen van een cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie.
7. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
8. Gemiste lessen door overmacht of ziekte kunnen in overleg met de instructeur op een ander moment worden ingehaald.
9. Indien er door ziekte of overmacht van uw instructeur lessen vervallen, zal er gekeken worden of er de mogelijkheid is door vervanging van een andere instructeur of de les zal verplaatst worden.

C  Afmelden van lessen door een cursist.
1. In een cursus kunt u eenmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.
2. Afmelden voor een les door een cursist dient uiterlijk 24 uur van tevoren via de telefoon of whatsapp te geschieden. Bij niet tijdig afmelden wordt de les als zijnde gevolgd gerekend en vervalt het recht op inhalen. Bij losse- of privélessen dient er dus gewoon betaald te worden.
3. Indien cursist, zonder opgaaf van reden, 3 achtereenvolgende lessen niet komt opdagen, vervalt het recht op vervolgen van de cursus.

D  Afmelden van lessen door Teamwork en/ of Dogsclusive.
1. De lessen gaan altijd door tenzij deze door ons worden afgezegd.
2. Meldingen over wijzigingen en annuleringen worden door ons gedaan via de website op onze facebookpagina of via de whatsappgroep. U krijgt dus geen persoonlijk bericht. De cursist wordt geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen voordat hij naar de trainingslocatie gaat.
3. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als we een melding hebben gedaan, maar u toch voor niets op de leslocatie aankomt.
4.  Bij bijzondere (weers-) omstandigheden beslissen wij op basis van de voorspellingen en de daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse op korte termijn binnen het team over het verloop van de lessen. Hierbij kunnen 3 keuzes gemaakt worden.
A De les wordt door ons geheel afgezegd en komt dan voor u niet te vervallen en schuift door naar de volgende week. 
B De les gaat toch door maar u besluit toch niet te komen, deze les vervalt dan wel voor u.
C Er wordt een alternatieve les aangeboden omdat het voor de honden te nat, te koud of te warm is. Deze les geldt dan ook gewoon als onderdeel van de cursus.

E  Algemene regels met betrekking tot de trainingen.
1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein en de gebouwen is geheel voor het eigen risico van de cursist en zijn hond.
2. Teamwork en/of Dogsclusive zijn niet aansprakelijk voor de schade en of letsel die door cursist en/of zijn hond zijn toegebracht op of om het terrein.
3. De deelnemende hond draagt een niet-slippende halsband of niet corrigerend hondentuig. Gebruik van Gentle leaders, Halti's en slipketting: alleen op advies van desbetreffende instructeur.  De honden lopen tijdens de gehoorzaamheid aan een lijn van minimaal 180 cm tot 300 cm  en voor Speuren max. 500 cm. Uitrollijnen zijn niet gewenst.
4.  De hondenschool behoudt zich het recht van instructeur te wisselen.
5. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mits de combinatie zich hiertoe leent en dit op voorspraak van de instructeur, deelnemen aan de lessen dit altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht tijdens een les blijken dat het niet werkt dan dient de ouder/ begeleidend volwassene de hond over te nemen en de cursus te vervolgen. Dit om de veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen.
6. In verband met veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toeziend oog  en verantwoordelijkheid van de ouders te staan.
7. In verband met risico op besmetting dienen zieke honden thuis te blijven, de cursist mag dan wel zonder hond naar de cursus komen.
8. De cursist dient er voor zorg te dragen dat de inentingen of titer bepalingen van de hond geldig zijn en blijven. 

F Algemene regels  en orde
1. Cursist dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
2. Alle honden die het terrein betreden dienen vooraf goed te zijn uitgelaten, het is niet toegestaan dat een hond zich ontlast of markeert op het terrein of in de trainingshal, gebeurt dit toch dan dient u dit zelf op te ruimen en schoon te maken en buiten in de vuilbak te deponeren. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, bij herhaling volgt verwijdering van het terrein. Ook geldt hier in het dorp een opruimplicht. Zorg er voor dat de buurt zich niet aan ons hoeft te ergeren!!
3. Honden zijn niet toegestaan in het gebouw, behalve in de trainingshal, er zijn meerdere huurders van dit gebouw, dus houd daar alstublieft rekening mee. U kunt uw hond in de auto laten of een bench meenemen; die mag u in de hal zetten om uw hond in achter te laten terwijl u iets nuttigt in de kantine of van het toilet gebruik maakt.
4. Alle op het terrein aanwezige honden dienen aangelijnd te zijn en onder uw toezicht te staan en mogen niet onbeheerd worden achter gelaten.
5. Cursist (en kinderen en evt. relaties daarvan) en hond dienen zich niet te bemoeien met andermans honden en dienen op gepaste afstand van hen te blijven.
6.  Cursist dient deugdelijke kleding te dragen, geschikt voor het trainen met honden en passend bij de weersomstandigheden.
7. Op het gehele terrein geldt een rookverbod.
8. Parkeren uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken in de buurt aan de rand van het terrein of op de parkeerplaats aan de Balkstreek.
9. Op alle ontvangen handouts en lesmateriaal rust het copyright en mag derhalve niet door cursist uitgereikt, doorgegeven of gedeeld worden met derden.

Bij Teamwork & Dogsclusive werken uitsluitend gediplomeerde instructeurs en gedragstherapeuten die op basis van kennis ervaring en kunde u voorzien van advies op maat.
Als hondenschool zijn wij niet verantwoordelijkheid voor het niet behalen van of stagneren van het trainingsdoel of terugvallen van uw hond in het oude ongewenste gedrag, daar dit aan meerdere invloeden ook buiten de training op de hondenschool onderhevig is.
Middels deelname aan een cursus/workshop geeft cursist aan de algemene voorwaarden van Teamwork& Dogsclusive Kynologisch trainingscentrum te hebben gelezen en te aanvaarden.

Deze voorwaarden vertegenwoordigen de rechtsverhoudingen tussen de beide partijen.E-mailen
Info